Hlavné ciele

Hlavnými cieľmi SZVK je združovanie výrobcov kameniva, chránenie ich práv a oprávnených záujmov, prezentovanie spoločných stanovísk k odborným problémom, prezentovanie záujmov členov SZVK na Slovensku aj v zahraničí. Združenie sa snaží byť partnerom aj pre ďalšie domáce a zahraničné organizácie s podobným predmetom činnosti.

O SZVK

Ďalšími dôležitými cieľmi združenia je napomáhanie pri tvorbe národných legislatívnych požiadaviek a ich prenose do praxe ako aj podieľanie sa na tvorbe príslušnej legislatívy.

SZVK podporuje vzdelávanie, výskum a vývoj nových technológií v oblasti výroby a spracovanie kameniva, rieši ekologické problémy vznikajúce počas výroby kameniva a súvisiace problémy ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Orgány združenia

 Orgánmi združenia sú: členská schôdza, rada združeniapredseda združeniavýkonný tajomníkdozorná rada

Členská schôdza 

Je najvyšším orgánom združenia. Medzi jej pôsobnosti patrí najmä schvaľovanie stanov združenia, voľba a odvolávanie členov rady, dozornej rady a výkonného tajomníka, schvaľovanie výšky členského a zápisného, schvaľovanie všetkých základných dokumentov združenia, rozhodnutie o zrušení združenia a rozhodovanie o iných záležitostiach, ktoré právny predpis zveruje do jej pôsobnosti.

Rada združenia

Je orgánom, ktorý riadi združenie medzi členskými schôdzami. Za člena môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo zamestnancom riadneho člena združenia. Rada sa schádza minimálne tri krát ročne a zasadnutie zvoláva a vedie predseda združenia. Členovia rady volia a odvolávajú podpredsedu pre financovanie a odborného podpredsedu a tiež rozhodujú o prijatí nových členov a schvaľujú vystúpenie členov zo združenia.

Súčasní členovia rady SZVK :

•  Jozef Ruska – predseda
•  Ing. Peter Valent – podpredseda pre financie
•  Ing. Marek Szűcs – odborný podpredseda

•  Miloš Vinš
•  Ing. Eduard Hudy
•  Ing. Miloš Rusnák

•  Ing. Martin Šárocký
•  JUDr. Michal Sekereš
•  Ing. Marián Pastucha

Predseda združenia

Je osoba, ktorá je volená radou združenia na obdobie troch rokov. Je oprávnená konať v mene združenia vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa združenia. Predsedom združenia sa môže stať akákoľvek osoba, ktorá je štatutárom, alebo v pracovnom pomere ku riadnemu členovi SZVK. 

Súčasný predseda SZVK :  Jozef Ruska

Výkonný tajomník

Je osoba, ktorá spravuje agendu združenia. Zabezpečuje komunikáciu medzi členmi združenia a tiež styk združenia s inými domáci a zahraničnými organizáciami. Je volený radou združenia na obdobie troch rokov. 

Súčasný výkonný tajomník SZVK : Ing. Eduard Stoličný PhD.

Dozorná rada

Je orgánom, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti rady združenia a predsedu združenia a taktiež aj výkon činnosti združenia. Má najmenej troch členov, ktorých volí členská schôdza na obdobie 3 rokov. Dozorná rada sa schádza minimálne raz ročne a zasadnutie zvoláva a vedie predseda dozornej rady. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých záznamov a dokladov týkajúcich sa činnosti združenia. 

Súčasní členovia dozornej rady SZVK : 

• Ing. Jozef Pavlík – predseda
• Ing. Ľudovít Kováč – člen
•  Ing. Matúš Hlaváčik  – člen

Stanovy združenia

Kliknutím na tlačidlo stiahnete PDF súbor.

Symboly

Erb SZVK

Zástava SZVK

Vlajka SZVK

Pamätná minca k 10. výročiu založenia SZVK

Vyznamenanie na stuhe k 15. výročiu založenia SZVK

História SZVK

V súvislosti s vývojom v oblasti kameňopriemyslu v rámci Slovenska po r. 1989, (kedy nastal značný útlm výroby) vznikla situácia, ktorá si vyžiadala založenie Slovenského združenia výrobcov kameniva (SZVK). Myšlienka založenia takéhoto združenia vyšla od zástupcov Cestných stavieb Košice. 

SZVK vzniklo ako samostatné, odborné, dobrovoľné, neziskové spoločenstvo subjektov, pôsobiacich v oblasti ťažby a spracovania prírodného kameniva, ťažby a výroby drveného kameniva a jeho následného využitia, v oblasti kamenárskej výroby a ťažby blokov dekoratívneho kameňa. 

Zakladajúca členská schôdza SZVK sa konala dňa 21. 4. 1998 v Košiciach. 

Zakladajúci členovia SZVK: 

    Cestné stavby, a. s., Košice

    Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š. p. v likvidácii, Spišská Nová Ves

    ŠTRKKOM, spol. s r.o., Komárno

    Cestné stavby, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš

    Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce 

Zakladateľská zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb bola uzavretá dňa 27. 4. 1998. SZVK ako záujmové združenie právnických osôb bolo zaregistrované na Krajskom úrade v Košiciach, dňa 29. septembra 1998.

Návrat hore

Prihláška za člena Slovenského združenia výrobcov kameniva

Prihláška za člena Slovenského združenia výrobcov kameniva